การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายในเป็นกลุ่มงานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อ
ให้บริการต่อฝ่ายบริหารใน การให้คำปรึกษาแนะนำ และ
ทำให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของ
การดำเนินงาน และความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้อง
กับการจัดการศึกษา รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตการปฏิบัติงาน
1. การให้คำปรึกษา  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย
2. การตรวจสอบภายใน ครอบคลุมการตรวจสอบการดำเนินงาน และผลการดำเนิน
งาน การตรวจสอบการบริหารจัดการ ด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน

          3. การปฏิบัติงานต่อหน่วยตรวจสอบภายใน
3.1 ประสานแผนการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบ
ภายใน
3.2 ให้คำปรึกษา และเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติ
งาน ตลอดจนพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการตรวจสอบ
ภายใน ให้ผู้ตรวจสอบภายใน

ความรับผิดชอบ
หน่วยตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานตามภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด และ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สามารถพัฒนา
กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย โดยการ
ตรวจสอบประเมินผลอย่างเป็นระบบและมีระเบียบแบบแผน ตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในและคู่มือการปฏิบัติงาน

จรรยาบรรณ
เพื่อให้งานตรวจสอบภายในเป็นที่ยอมรับ ผู้ตรวจสอบภายในควรยึดถือและดำรงไว้
ซึ่งหลักปฏิบัติเกี่ยวกับ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในดังนี้
1. ความซื่อสัตย์ (Integrity) ผู้ตรวจสอบภายในต้องแสดงความซื่อสัตย์ในการ
ปฏิบัติงานทุกเรื่องที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของการสร้างความเชื่อมัน่ และ
ไว้วางใจในทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมัน่ เพียร และด้วยความ
รับผิดชอบ
1.2 ปฏิบัติตามกฎหมายและเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
ระเบียบ และวิชาชีพ
1.3 ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมกับการกระทำใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย
หรืออาจทำให้องค์กร และหรือวิชาชีพเสื่อมเสีย
1.4 ให้ความเคารพและส่งเสริมวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย
และจรรยาบรรณขององค์กร
2. ความเที่ยงธรรม (objectivity) ผู้ตรวจสอบภายในต้องรวบรวมข้อมูล ประเมินผล
และรายงานผลการตรวจสอบด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัว หรือ
ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่นเข้ามามีอิทธิพลเหนือการประเมินนั้น โดยมีแนวทางปฏิบัติ
ดังนี้
2.1 ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ ที่จะมีผลกระทบหรืออาจ
ทำให้การใช้วิจารณญาณเกิดความไม่เที่ยงธรรมหรือมีอคติเกิดขึ้น
2.2 ไม่รับสงิ่ ของหรือผลตอบแทนใด ๆ ที่จะทำให้เกิดหรืออาจทำให้ขาด
ความเที่ยงธรรมในการใช้วิจารณญาณในการปฏิบัติหน้าที่
2.3 เปิดเผยข้อเท็จจริงที่รับทราบ ซึ่งหากไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงนั้นอาจทำ
ให้เกิดความเข้าใจผิดในรายงานการตรวจสอบ
3. การรักษาความลับ (Confidentiality) ผู้ตรวจสอบภายในควรเก็บรักษาข้อมูลที่
ได้รับในการปฏิบัติงาน และไม่ควรเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่มีอำนาจ
ยกเว้นในกรณีที่เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายหรือตามวิชาชีพที่พึงกระทำ
4. ความสามารถในหน้าที่ (Competency) ผู้ตรวจสอบภายในควรใช้ความรู้
ทักษะ และประสบการณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยไม่ควรยอมรับ
หรือปฏิบัติงานที่ตนไม่มีความรู้ความสามารถ ยกเว้นจะได้รับคำแนะนำหรือได้รับการ
สนับสนุนให้มีความรู้ความสามารถที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

Advertisements
By saipimm